Vedtægter

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er "Nylarskoret". Foreningen har hjemsted i Aakirkeby.

§2. Foreningens formål
Foreningens formål er, gennem regelmæssigt korarbejde, ved koncertarrangementer og ved samarbejde med relevante partnere at give korets medlemmer udvikling og kvalitative udfordringer indenfor korsang, samt at videreføre og udbrede den klassiske kortradition med både ny og gammel musik på højst mulige niveau.

§3. Foreningens medlemmer
Foreningen optager kun aktive medlemmer.
Optagelse forudsætter bestået optagelsesprøve hos dirigenten.

§4. Kontingent
Sangeralforsamlingen (generalforsamlingen) fastsætter størrelsen af kontingentet for den indeværende forårssæson og den kommende efterårssæson.
For forårssæsonen har repertoireudvalget (bestyrelsen) opkrævet et foreløbigt kontingent, som kan reguleres i overensstemmelse med sangeralforsamlingens beslutning.
Kontingentet betales halvårsvis forud ved begyndelsen af en sæson(halvår).
Der stilles normalt noder til rådighed for kormedlemmerne, noderne er korets ejendom, og skal afleveres af medlemmerne efter endt brug.

§5. Personlig hæftelse
Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§6. Sangeralforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er sangeralforsamlingen (generalforsamlingen).
Ordinær sangeralforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Der indkaldes til sangeralforsamling med mindst 14 dages varsel pr. mail eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på sangeralforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden inden 8 dage før sangeralforsamlingens afholdelse.
Repertoireudvalgets sekretær er også sekretær ved sangeralforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære sangeralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent for sangeralforsamlingen.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget til orientering.
4. Fastsættelse af kontingent jvfr. §4.
5. Indkomne forslag
6. Valg af repertoireudvalg og suppleanter, revisorer og revisorsuppleant, samt medlemmer til eventuelle udvalg.
7. Eventuelt.

§7. Afstemningsregler
På sangeralforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflertal.
Fremsatte forslag bortfalder ved stemmelighed.
Uafgjorte personvalg afgøres ved omvalg, og hvis dette også medfører stemmelighed, da ved lodtrækning.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. I modsat fald er forslaget bortfaldet.
Der skal være skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.

§8. Ekstraordinær sangeralforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær sangeralforsamling, hvis mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller repertoireudvalget begærer det.
Der gælder tilsvarende regler med hensyn til varsel m.v. som for ordinær sangeralforsamling.

§9. Repertoireudvalget
Sangeralforsamlingen vælger et repertoireudvalg, som skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt mindst 2 suppleanter.
Repertoireudvalget konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Repertoireudvalget vælges for et år ad gangen, og der kan foretages genvalg.
Repertoireudvalget ansætter korets dirigent.
Korets repertoire og sanglige aktiviteter tilrettelægges af repertoireudvalget sammen med dirigenten, som har det kunstneriske ansvar.
Repertoireudvalget kan nedsætte udvalg.
Formanden har ret til at deltage i alle udvalgsmøder.
Repertoireudvalget tilrettelægger selv sin forretningsførelse.

§10. Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med god forretningsskik.
Regnskabet revideres af to af foreningen valgte revisorer.

§11. Foreningens ansigt
Foreningen tegnes enten af formanden alene eller af 2 andre repertoireudvalgsmedlemmer tilsammen.
Der kan meddeles prokura.

§12. Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør kan tages på en i den anledning indkaldt sangeralforsamling, idet reglerne i §7 om ændring af vedtægter finder anvendelse. Foreningens aktiver tilfalder i så fald oplysnings- udviklings- eller uddannelsesarbejde inden for musik på Bornholm.


Således vedtaget ved sangeralforsamlingen d. 26.3.2001
Senest revideret ved sangeralforsamlingen d. 8.4.2013